فوزوت ترکیب : فسفومایسینکلسیمآنتیبیوتیکمنحصربهفردیاستکهاختصاصابرایمصارفدامپزشکیتولیدمیگردد.پودرمحلولدرآبفوزوت  حاوی 25 %مادهموثرهفسفومایسینکلسیمبودهکهازمشتقاتفسفونیکاسیدمیباشدوبهعنوانیکآنتیبیوتیکوسیعالطیفبرباکتریهایگرممنفیوگرممثبتموثراست .فسفومایسینبههیچیکازگروههایآنتیبیوتیکیرایجتعلقنداشتهونیزدارایکوچکترینمولکولدربینآنتیبیوتیکهایشناختهشدهمیباشد .هر 100 گرمپودرمحلولدرآبفوزوتحاویموادزیرمیباشد:     کلسیمفسفومایسین                              25 گرم                                                                                            فروکتوز 1-6 دی فسفات، پروپیلن گلیکول، دی سدیم هیدروژن فسفات، سیتریک اسید انهیدروس، سدیم کلراید به عنوان مواد کمکی می باشند.  مکانیسم اثر : فسفومایسینآنتیبیوتیکیباکتریسیدالاستکهازطریقممانعتازتشکیلN – استیلمورامیکاسید،مانعتشکیلدیوارهسلولیباکتریوباعثمرگباکتریمیگردد. فروکتوزموجوددراینترکیبتاثیرفسفومایسینرا 10-6 برابرافزایشدادهامکانمقاومتبهفسفومایسینراغیرممکنکردهوبهعنوانمنبعانرژیزایطبیعیموجببهبودهضموجذبموادغذاییوافزایشوزنگیریمیشود .عاملیکهباعثمنحصربفردبودناینمحصولمیگردد،اتصالفروکتوزتوسطپیونددوگانهگروهرادیکالفسفاتاپوکسیبهفسفومایسیناستبهنحویکهاینبخشویژهازمولکولپنهانباقیمیماند . درحقیقتاینعملمکانیسمطعمهگذاری (Bating ) نامداردکهموجبگریزفسفومایسینکلسیمازدفاعطبیعیباکتریخواهدشد . مواردمصرف : فوزوتدردرمانبیماریهایکلیباسیلوز،تورمناف،سالمونلوز،کریزایعفونیپاستورلوز،لیستریوزوورممفاصلاستافیلوکوکی به کار می رود. باکتریهاییکهبیشترینحساسیترابهفسفومایسیندارندعبارتنداز : اشریشیاکلی،سالمونلا ،پاستورلا،سودوموناس ، انتروکوک  ،هموفیلوس ، کلبسیلا، شیگلا ،انتروباکتر،اورنیتوباکتریوم، استرپتوکوک ،استافیلوکوک،کلستریدیوم،لیستریا،کورینهباکتریوم مقدارونحوهمصرف: 160 میلیگرمپودرفوزوتبرایهرکیلووزنزندهدرروزبهمدت 3 الی 5 روزمتوالی . متوسطوزنپرنده (کیلوگرم ) […]

انروفلوکساسین 10 % دسته دارویی:آنتی بیوتیک  شکل دارویی: محلول خوراکی  ترکیب دارو: هر لیتر از محلول دارای 100 گرم  انروفلوکساسین می باشد.  مکانیسم اثر:  انروفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که ثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. سرعت جذب خوراکی این دارو […]

فوماژیلین گروه دارویی : آنتی بیوتیکشکل دارویی : پودر محلول در آبترکیب : یک گرم از پودر حاوی 25 میلی گرم فوماژیلین DCH فعال می باشد.موارد مصرف : داروی اختصاصی برای درمان بیماری نوزما در زنبور عسل.مقدار و روش مصرف : برای درمان نوزما، ضروری است هر کلنی 10 قاب مقدار 100 میلی گرم ماده موثره فوماژیلین […]

تیدی سولفوپریم دسته دارویی:آنتی بیوتیک شکل دارویی: محلول خوراکی ترکیب دارو: هر میلی لیتر از محلول حاوی:   سولفا دی متوکسین        200 میلی گرم   تری متوپریم       40 میلی گرم  مکانیسم اثر: سولفادی متوکسین از تبدیل اسید پارا آمینو بنزوئیک به اسید دی هیدروفولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم […]

لوامیزول هیدروکلراید ترکیب دارو:   هر ساشه 5 گرمی حاوی 5/1 گرم لوامیزول هیدروکلراید مي باشد. موارد مصرف : لوامیزول یک ضد انگل وسیع الطیف برای درمان و کنترل عفونت های ناشی از نماتود ها در گاو، گوسفند و بز می باشد. این دارو در موارد آلودگیهای  انگلی معدی- روده ای و […]

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری دامپزشکی در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دامپزشکی بیان داشت: دامپزشکی نهادی است که نقش مستقیم در ارتباط با سلامت مردم دارد لذا دامپزشکی شامل بخشهای مختلفی از جمله نظارت، درمان و … است. وی افزود: از جمله بخش‌های فعال در اداره دامپزشکی […]

اردستان- معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اهمیت حفظ توده های ژنتیکی ایرانی پیگیر برگزاری و ثبت جشنواره «بز مهابادی» هستیم. حسین ایراندوست در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق ابلاغیاتی که امسال در حوزه امور دام و طیور ابلاغ شده است […]

در تحقیقاتی جدید و مشترک از دانشگاه A & M تگزاس و AB Vista، محققین دریافته اند که دوز بالای فیتاز که به منظور رفع فقدان فیتات لازم استفاده می شود، به برطرف کردن  کم و کاستی های اسیدهای آمینه در بدن مرغ های گوشتی نیز کمک می کند. این […]

ارتباط با سندیکا

  • آدرس| تهران خیابان سپهبد قرنی اراک شرقی پلاک 16 طبقه سوم|
  • دفتر: () 88837825 (021)
  • فکس: () 88316653 (021)
  • Email: vpmsyn@gmail.com
  • Website: www.irvpm-syn.ir
1
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟
Powered by