۱ برگزاری جلسات هیئت مدیره بصورت هر دو هفته یکبار جهت پیگیری موارد در دستور کار –
۲ پیگیری مطالبات شرکت ها توسط سندیکا و حل این مشکل برای چندین شرکت عضو –
۳ بررسی نرخ های پیشنهادی شرکت های عضو جهت افزایش نرخ محصولات و موافقت با اکثریت –
پیشنهادات به علت گران شدن مواد اولیه ،بالا رفتن هزینه ها و …
۴ برگزاری جلسه روزهای یکشنبه هر هفته با معاونت سازمان دامپزشکی جهت حل مشکلات تولید –
۵ پیگیری جهت الویت قرار دادن تولید کننده ها جهت تخصیص ارز –
۶ پیگیری حل معضلات و مشکلات واردات و صادرات دارو از طریق مجاری قانونی طی مکاتبات متعدد با –
وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان دامپزشکی
۷ حذف پرداخت عوارض – ۶۵ / ۱ سازمان دامپزشکی قبل از ترخیص که در سال ۹۸ اجرایی شد.
۸ اجرایی شدن عوارض – ۶۵ / ۱پرداخت شده با غوب های جدید
۹ پیگیری و مکاتبات مکرر جهت درخواست معافیت از پرداخت ما به التفاوت برای مواد اولیه اساسی –
دامپزشکی) ۶۷ قلم(
جلسات متعدد با مدیر کل مقررات وزارت جهاد کشاورزی –
۱۰ پیگیری از طریق سازمان دامپزشکی جهت واردات از شرکتهای معتبر خارجی با حضور و تایید –
نمایندگان سندیکا
۱۱ ارسال آمار تولید داخلی شرکتهای تولیدی به دفتر دارویی سازمان دامپزشکی –
۱۲ پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح در جهت استمرار استفاده از ارز دولتی جهت تولید کنندگان –
۱۳ پیگیری جهت نپذیرفتن تعهد نامه اداره کل دامپزشکی تهران و اطلاع به اعضا و پیگیری از رئیس –
سازمان
۱۴ پیگیری و مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی جهت بخشودگی جرایم بیمه ای و حل مشکل برخی از –
شرکت ها
۱۵ جمع آوری بانک اطلاعاتی داروهای وارداتی که تولید مشابه دارند و ارسال آن به سازمان دامپزشکی و –
وزارت صنعت معدن تجارت جهت ممانعت از واردات محصولات مورد نظر و یا افزایش تعرفه
۱۶ پیگیری ،مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد در خصوص رفع مشکلات مجوز های ثبت و سفارش و –
ترخیص شرکتها
۱۷ پیگیری و مکاتبه و برگزاری جلسه با مسئولین سازمان دامپزشکی از جمله جناب آقای دکتر رفیعی –
جهت افزایش زمان اعتبار پروانه های تولیدی از ۲ سال به ۴ سال که این مشکل به لطف خدا حل گردیده
است
۱۸ مکاتبه و پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در خصوص صدور گواهی – GPM شرکتها برای مدت ۲ تا ۵
سال
۱۹ پیگیری و مکاتبه با وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه داروهای دامپزشکی –
که تولید مشابه داخل دارد
۲۰ شرکت در کمیسیون های مختلف سازمان دامپزشکی جهت دفاع از منافع اعضای محترم سندیکا –
۲۱ پیگیری و مصوب نمودن عدم نمونه برداری از مواد و محصولات که سابقه ورود به کشور را دارند در –
محل گمرکات کشور
۲۲ اطلاع رسانی مصوبات اتاق ایران به اعضا محترم –
۲۳ پیگیری ورود اعضای جدید به سندیکا –
۲۴ جلوگیری از تخلفات و بد حسابی شرکتهای پخش با همکاری دفتر محترم دارویی –
۲۵ پیگیری در خصوص حذف – ۹ % ارزش افزوده شرکتها از سازمان
۲۶ پیگیری جهت رفع مشکلات اعضا در جهت برگزاری نمایشگاه دامپزشکی سال مورد نظر –
۲۷ پیگیری و شرکت در جلسات سازمان صنعت معدن تجارت جهت بررسی تعرفه مواد و محصولات ساخته –
شده داروهای دامپزشکی
۲۸ پیگیری و مکاتبات متعدد جهت رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده –
۲۹ برگزاری جلسه به صورت مشترک با اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس –
۳۰ پیگیری و مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات با مسئولین زیربط جهت رفع موانع صادرات دارو های –
دامپزشکی در سال جاری به لطف خداوند تبارک و تعالی و پیگیری این سندیکا کلیه مشکلات و موانع
صادرات مرتفع گردید
۳۱ برگزاری جلسات مشترک با انجمن وارد کنندگان جهت تعامل و تبادل نظر در امورات فی مابین –
۳۲ شرکت فعال در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران جهت تدوین پیشنهادات برنامه ششم توسعه –
۳۳ پیگیری وصول مطالبات سندیکا مخصوصا حق عضویت اعضا –
۳۴ پیگیری جهت تشویق صادرکنندگان برتر صنعت داروی دامپزشکی کشور از طرف سندیکا و سازمان ، –
که مقرر گردید صادر کنندگان برتر مشخص شود و به سازمان توسعه و تجارت معرفی شود. و در روز ملی
صادرات صادر کننده نمونه دارو دامپزشکی معرفی و در روز دامپزشک نیز تشویق شوند.
۳۵ پیگیری صدور موافقت اصولی ایجاد کارخانه پس از کسب نظر از سازمان و با موافقت سندیکا انجام –
پذیرد جهت جلوگیری ایجاد کارخانه های جدید بدون مطالعات کارشناسی.
۳۶ پیگیری طرح – PMS تولیدکنندگان با مشارکت و هزینه سندیکا انجام پذیرد که مقرر گردید)راهکار و
چگونگی آن، تدوین و مصوب گردد(.
۳۷ پیگیری های مکرر جهت عدم پرداخت ما به تفاوت ارزی از سازمان صنعت معدن –
۳۸ پیگیری حضور سندیکا جهت جلوگیری از کاهش تعرفه های محصولات نهایی وارداتی در جلسات –
مرتبط سازمان و سایر ارگانهای ذیربط.
۳۹ جهت تشویق صادرات پروانه تولیدکننده برتر در اولویت بررسی جهت صدور قرار گیرد. –
۴۰ تشکیل کارگروه های تخصصی زیر با سازمان دامپزشکی –
کار گروه های کنترل کیفیت –
کار گروه های افزایش صادرات –
کار گروه های کاهش هزینه تولید –
کار گروه های – GMP کارخانجات دارویی
کار گروه های کاهش مقررات و بروکراسی اداری –
۴۱ واگذاری قیمت گذاری محصولات کما فی السابق با پیگیرهای به عمل آمده در اختیار اعضاء و –
تائید سندیکا می باشد
۴۲ کمک بلاعوض جهت تجهیز بیمارستان های کرونایی –
۴۳ تشکیل ستاد مردمی جهت کمک به سیل زدگان غرب کشور –
۴۳ پیگیری افزایش قیمت نرخ محصولات با هماهنگی سندیکا و ثبت در سامانه – ۱۲۴ سازمان حمایت
۴۴ پیگیری و کمک در بحث کتاب سال دامپزشکی –
۴۵ ارسال فهرست محصولات وارداتی که تولید مشابه دارند به معاون اول رییس جمهور و حمایت از –
محصولات ساخته شده داخلی
۴۶ پیگیری در خصوص حذف گواهی مقصد و مبدا ترخیص کالا از سازمان دامپزشکی –
۴۷ جلسات مکرر با مدیر عامل بانک کشاورزی جهت اخذ تسهیلات به شرکتهای عضو –
۴۸ پیگیری حذف تخفیفات بطور کلی و هماهنگی در نرخ گذاری محصولات شرکتهای عضو –
۴۹ بررسی آمار و دپوی مواد و محصولات شرکتها و آمار تخصیص و دریافت ارز وگزارش به سازمان –
دامپزشکی.
۵۰ پیگیری رفع و حل مشکلات گمرک بندرعباس و سازمان دامپزشکی و حضور در بندرعباس به –
همراه متولیان سازمان دامپزشکی.
۵۱ انجام امورات محوله سندیکا بصورت روزانه و پیگیری مسائل شرکتها . –