مهندس حجت الله ذبیحی

رئیس سندیکا

مهندس مصطفی زندیه

نایب رئیس

مهندس افشین طالب خان گروسی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

مهندس ذکریا زینالی

عضو هیئت مدیره

عزت الله محمدپور

عضو هیئت مدیره

دبیر سندیکا