رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به راه اندازی سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی در استان از بهره‌برداران واحدهای تولیدی دام و طیور خواست تا نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.به گزارش فرتاک نیوز،مهندس نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه  اظهر داشت : سامانه بازارگاه [...]

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سال گذشته با وجود شرایط تحریم بیش از ۹۷ درصد واکسن دامی و بیش از ۳۰ درصد واکسن طیور مورد نیاز در داخل تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعی پور […]

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۲۰۰ تومان است؛ افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت واکسن، دارو و مکمل‌ها نسبت به ابتدای سال و نبود کیفیت لازم پاشنه آشیل صنعت مرغداری به شمار می‌رود. به گزارش روابط […]

ساری – مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: تاکنون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در طیور بومی در استان گزارش نشده است. مجتبی رضوانی در حاشیه جلسه پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است این درحالی که سال قبل چهار  کانون […]

زنجان- مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی در روستاهای استان زنجان خبر داد وگفت: این طرح با هدف مقابله با بیماری نیوکاسل (آزار) در تمام روستاهای استان اجرا می شود. محمد باقر حاج  کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی در روستاهای استان زنجان خبر […]

مشخصات دارویی برخی از رایج ترین داروهای دام و طیور / کاملا کاربردی 1.آمپروکوکس20- آمپرولیوم 20% ؛به صورت پورد محلول در آب، پیشگیری ودرمان کوکسیدیوزدر طیور و نشخوارکننده. 2.ارس مولتی ویت، مولتی ویتامین؛ به صورت پودر محلول در آب، پیشگیری و  درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین و کمک به افزایش رشد […]

فوزوت ترکیب : فسفومایسینکلسیمآنتیبیوتیکمنحصربهفردیاستکهاختصاصابرایمصارفدامپزشکیتولیدمیگردد.پودرمحلولدرآبفوزوت  حاوی 25 %مادهموثرهفسفومایسینکلسیمبودهکهازمشتقاتفسفونیکاسیدمیباشدوبهعنوانیکآنتیبیوتیکوسیعالطیفبرباکتریهایگرممنفیوگرممثبتموثراست .فسفومایسینبههیچیکازگروههایآنتیبیوتیکیرایجتعلقنداشتهونیزدارایکوچکترینمولکولدربینآنتیبیوتیکهایشناختهشدهمیباشد .هر 100 گرمپودرمحلولدرآبفوزوتحاویموادزیرمیباشد:     کلسیمفسفومایسین                              25 گرم                                                                                            فروکتوز 1-6 دی فسفات، پروپیلن گلیکول، دی سدیم هیدروژن فسفات، سیتریک اسید انهیدروس، سدیم کلراید به عنوان مواد کمکی می باشند.  مکانیسم اثر : فسفومایسینآنتیبیوتیکیباکتریسیدالاستکهازطریقممانعتازتشکیلN – استیلمورامیکاسید،مانعتشکیلدیوارهسلولیباکتریوباعثمرگباکتریمیگردد. فروکتوزموجوددراینترکیبتاثیرفسفومایسینرا 10-6 برابرافزایشدادهامکانمقاومتبهفسفومایسینراغیرممکنکردهوبهعنوانمنبعانرژیزایطبیعیموجببهبودهضموجذبموادغذاییوافزایشوزنگیریمیشود .عاملیکهباعثمنحصربفردبودناینمحصولمیگردد،اتصالفروکتوزتوسطپیونددوگانهگروهرادیکالفسفاتاپوکسیبهفسفومایسیناستبهنحویکهاینبخشویژهازمولکولپنهانباقیمیماند . درحقیقتاینعملمکانیسمطعمهگذاری (Bating ) نامداردکهموجبگریزفسفومایسینکلسیمازدفاعطبیعیباکتریخواهدشد . مواردمصرف : فوزوتدردرمانبیماریهایکلیباسیلوز،تورمناف،سالمونلوز،کریزایعفونیپاستورلوز،لیستریوزوورممفاصلاستافیلوکوکی به کار می رود. باکتریهاییکهبیشترینحساسیترابهفسفومایسیندارندعبارتنداز : اشریشیاکلی،سالمونلا ،پاستورلا،سودوموناس ، انتروکوک  ،هموفیلوس ، کلبسیلا، شیگلا ،انتروباکتر،اورنیتوباکتریوم، استرپتوکوک ،استافیلوکوک،کلستریدیوم،لیستریا،کورینهباکتریوم مقدارونحوهمصرف: 160 میلیگرمپودرفوزوتبرایهرکیلووزنزندهدرروزبهمدت 3 الی 5 روزمتوالی . متوسطوزنپرنده (کیلوگرم ) […]

انروفلوکساسین 10 % دسته دارویی:آنتی بیوتیک  شکل دارویی: محلول خوراکی  ترکیب دارو: هر لیتر از محلول دارای 100 گرم  انروفلوکساسین می باشد.  مکانیسم اثر:  انروفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که ثر خود را با مهار آنزیم DNA gyrase و در نتیجه از بین بردن باکتری اعمال می کند. سرعت جذب خوراکی این دارو […]

ارتباط با سندیکا

  • آدرس| تهران خیابان سپهبد قرنی اراک شرقی پلاک 16 طبقه سوم|
  • دفتر: () 88837825 (021)
  • فکس: () 88316653 (021)
  • Email: vpmsyn@gmail.com
  • Website: www.irvpm-syn.ir
1
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟
Powered by